POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO – KNINSKA
Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik, tel.: +385 22 347 111
šibensko-kninska uprava > Vijesti > OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
11. srpanj 2018. -

Sukladno članku 61. stavak 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj: 43/18 i 52/18), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava šibensko-kninska raspisuje

 

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

POSTAJA PROMETNE POLICIJE ŠIBENIK

 

-  stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 2 izvršitelja

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana                           

 

Stručni uvjeti:

-       srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Obvezni probni rad traje dva (2) mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske www.sibensko-kninska.policija.hr.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1.    životopis,

2.    preslik svjedodžbe,

3.    dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),

4.    za cijeli period koji je kao uvjet naveden u oglasu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

5.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

6.    preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat položio državni stručni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

 

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske www.sibensko-kninska.policija.hristovremeno s objavom oglasa. Na istoj web stranici objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hri web stranici Policijske uprave šibensko kninske www.sibensko-kninska.policija.hr

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom, na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

s naznakom „za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“

 

 

POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA                                                                 

                                                                                 

 

PRILOG OGLASU

 

Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br 78/2017)

 

Opis poslova radnog mjesta:

Postaja prometne policije Šibenik – STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE PREKRŠAJNOG POSTUPKA – obavlja poslove prekršajnog postupka, zadužuje i razdužuje policijske službenike sa obrascima z vođenje prekršajnog postupka, priprema predmete prekršajnog postupka u policijskoj postaji, vodi propisane evidencije, obavlja druge poslove prekršajnog postupka po zapovijedi nadređenog službenika.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1/ Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine  broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17)

2/ Prekršajni zakon (Narodne novine broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17)

 

PLAĆA RADNOG MJESTA:

 

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br: 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 78/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015 i 100/2015) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009).

Navedeni propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

OBRAZAC PRIJAVEVijesti za aktualni mjesec:


19.11.2018.Tjedna analiza stanja u prometu
19.11.2018.Neovlaštena proizvodnja i promet drogama
19.11.2018.Sažetak kaznenih djela
19.11.2018.Dva požara
16.11.2018.Dani tehničke ispravnosti vozila
16.11.2018.Teže ozlijeđen u prometnoj nesreći
16.11.2018.Krađa
15.11.2018.Teška krađa
15.11.2018.Očevid požara
14.11.2018.Ozlijeđeno dvoje djece
14.11.2018.Oštetio dva vozila
14.11.2018.Provala u trgovinu
14.11.2018.Požar na kući
14.11.2018.Zimski uvjeti na cestama
13.11.2018.Na vozilo stavila ne pripadajuć registracijasku pločicu
13.11.2018.Teška krađa
12.11.2018.Rezultati akcije u prometu
12.11.2018.Tjedna analiza prometa
12.11.2018.Teže ozlijeđen vozač motocikla
12.11.2018.Sažetak za protekli vikend


str.: 1 od 2. Ukupno: 35 zapisa.