POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO – KNINSKA
Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik, tel.: +385 22 347 111

Javni natječaj

Javni natječaj
12. srpanj 2018. -

foto: ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj: 43/18 i 52/18), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava šibensko-kninska raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

POLICIJSKA POSTAJA KNIN

- upravni referent – 1 izvršitelj

Uvjeti:

-       srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Obvezni probni rad traje tri (3) mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske www.sibensko-kninska.policija.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidat/kinje su dužni priložiti:

1.    životopis,

2.    preslik svjedodžbe,

3.    dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),

4.    za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove),

5.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

6.    isprava o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidati/kinje s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima/kinjama.

Smatra se da kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske www.sibensko-kninska.policija.hri web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hrobjavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske www.sibensko-kninska.policija.hrobjavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik

s naznakom „za javni natječaj“

 

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hri web stranici Policijske uprave šibensko kninske www.sibensko-kninska.policija.hr

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA                                                                 

 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU

 

Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br 78/2017).

OPIS POSLOVA:

Policijska postaja Knin – UPRAVNI REFERENT – provodi upravni postupak vezano uz rješavanje statusnih pitanja stranaca; stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva; prebivališta i boravišta te dodjele matičnog broja građana; izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava; registracije vozila; izdavanja vozačkih dozvola; poslove vezane za držanje i nošenje oružja; vodi propisane evidencije.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1/ Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine  broj: 47/09, od čl. 40. – 57.)

2/ Zakon o prebivalištu (Narodne novine broj: 144/12 i 158/13)

3/ Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/15)

4/ Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 04/94, 130/11 i 110/15)

5/ Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine broj: 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15)

 

PLAĆA RADNIH MJESTA:

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br: 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 78/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015 i 100/2015) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br. 40/2009).

 

Navedeni propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

 

TESTIRANJE KANDIDATA:

Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.

Na testiranje se upućuju svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

 

OBRAZAC PRIJAVEVijesti za aktualni mjesec:


10.12.2018."Poštujte naše znakove " u Kninu
10.12.2018.Tjedna analiza stanja u prometu
10.12.2018.Rezultati akcije u prometu
10.12.2018.Lažna uzbuna
10.12.2018.Ukrao televizor
10.12.2018.Javno poticao na mržnju na facebooku
10.12.2018.Sažetak kaznenih djela za protekli vikend
7.12.2018."Poštujte naše znakove"- najava aktivnosti
7.12.2018.Najava pojačanih aktivnosti u prometu
7.12.2018.Sažetak kaznenih djela
6.12.2018.OBJAVA RJEŠENJA - OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
6.12.2018.Obilježen blagdan Sv. Mihovila
6.12.2018.Najava akcije u prometu
5.12.2018.Dvije teške krađe
5.12.2018.Požar na autobusu
5.12.2018.Javni natječaj
4.12.2018.Teže ozlijedio 30-godišnjaka
4.12.2018.Dvije teške krađe i krađa
3.12.2018.Tjedna analiza stanja u prometu
3.12.2018.Ukrao brod pa napravio preinake


str.: 1 od 2. Ukupno: 23 zapisa.